Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Wet zorg en dwang nog dit jaar aangepast

Redactioneel - 31-03-2020

(geactualiseerd op 5 juni 2020)

Vinklijsten invullenHet ministerie van VWS gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) aanpassen om hem in de praktijk makkelijker uitvoerbaar te maken. 

Daarnaast overlegt  de minister met VGN en ActiZ over de vraag hoe de administratieve lasten verder beperkt kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsbescherming van de cliënt.

Spoedreparatiewetsvoorstel 

Op 11 mei is aan de Tweede Kamer een spoedreparatiewetsvoorstel gestuurd, voor een aantal punten die relatief snel kunnen worden doorgevoerd. Het wijzigingsvoorstel van 11 mei verlaagt voor de Wzd regeldruk rond gedwongen opnames. Bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging volstaat in het voorstel een medische verklaring, en is niet meer tevens een verklaring van de zorgaanbieder nodig. Ook komt de eis te vervallen dat een arts die een dergelijke verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder als de cliënt daar al is opgenomen. Zie hier het spoedreparatiewetsvoorstel.

Tweede wijzigingsvoorstel 

Op 4 juni jl. startte de consultatie van de concept-reparatiewet Wzd en WvGGZ. De belangrijkste wijzigingsvoorstellen voor de Wzd zijn:

  • Wilsonbekwaamheid vaststellen: als de direct betrokkenen (cliëntvertegenwoordiger en een bij de zorg betrokken deskundige) het niet eens worden over de wilsbekwaamheid van de cliënt dan mag een onafhankelijke BIG geregistreerde deskundige de eindbeslissing nemen.
  • Medische verklaring bij IBS: als die al werd afgegeven voor de WvGGZ mag die ook voor de Wzd worden gebruikt.
  • Bij acute onvrijwillige zorg mag de zorgverantwoordelijke de beslissing ook achteraf vastleggen, niet altijd vooraf
  • Uitwisseling van persoonsgegevens is mogelijk voor een goede uitvoering van de Wzd

Tot slot zijn enkele artikelen op tekstueel gebied gewijzigd dan wel geharmoniseerd met de Wvggz, om de leesbaarheid van de wettekst te verbeteren. Daarnaast worden foutieve verwijzingen in de wet gecorrigeerd.

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Iedereen kan op een of meerdere of alle onderdelen van de reparatiewet reageren.

Monitoring en evaluatie in 2021

Veel knelpunten die het veld naar voren brengt rond de Wzd en de WvGGZ worden momenteel gemonitord. Zoals  onnodige bureaucratie, capaciteit van de crisisdiensten, administratieve lasten en ervaringen van cliënten. De Wzd zal vóór het einde van 2021 worden geëvalueerd en daarbij zal er veel aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van de wet. Uit de evaluatie kan blijken dat verdere aanpassing van de Wvggz en de Wzd wenselijk is, aldus het ministerie.

Bron: dwangindezorg.nl

Lees alle hoofpunten van de Wzd op onze speciale Wzd pagina

Deel deze pagina

Toon alle gerelateerde artikelen