Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Privacy Statement

 

Mei 2018

Bescherming persoonsgegevens 

Stichting IDé – Innovatiekring Dementie (kortweg IDé) verwerkt persoonsgegevens van mensen en organisaties uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt zijn. Dus om vragen te beantwoorden of overeenkomsten uit te voeren. IDé verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, u daarvoor toestemming hebt gegeven of dat het verplicht is door een wettelijk voorschrift. Alle personen en organisaties die in dit kader van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

(Technische) beveiliging 

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen en met onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten. 

Recht van inzage en correctie 

Rechthebbenden kunnen laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Mail daarvoor naar: contact@innovatiekringdementie.nl 

Recht om gegevens te verwijderen 

Rechthebbenden kunnen verzoeken om persoonsgegevens uit onze administratie in te zien of te laten verwijderen. Deze verzoeken worden gehonoreerd met in achtneming van de wettelijke voorschriften, zoals bewaartermijnen voor facturen en contracten. Mail daarvoor naar: contact@innovatiekringdementie.nl 

Website 

Stichting IDé – Innovatiekring Dementie (kortweg IDé) zet zich in voor onafhankelijke informatie over wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden die de kwaliteit van leven bij demente bevorderen. Op IDé´s website zijn uitsluitend artikelen te vinden die dit oogmerk hebben. Voor content op andere websites waarnaar verwezen wordt, is IDé niet verantwoordelijk. 

Zorgvuldigheid

IDé besteedt veel aandacht aan de research en teksten voor deze site, en houdt zich daarbij aan de beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend worden, en IDé kan haar publicaties zonder aankondiging of verplichting wijzigen. Ziet u op deze site – ondanks onze zorgvuldigheid - onverhoopt fouten, dan stellen wij uw melding daarvan bijzonder op prijs. 

Auteursrechten 

Op alle door IDé geproduceerde teksten (Redactioneel), afbeeldingen en films (© IDé) rust auteursrecht van Stichting IDé – Innovatiekring Dementie. Voor het kopiëren en verspreiden ervan is schriftelijke toestemming van IDé vereist, en bronvermelding. 

Ten aanzien van de afbeeldingen en films die niet door IDé zelf zijn geproduceerd, maken wij gebruik van open source aanbod, of aan ons ter beschikking gesteld materiaal. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder noodzakelijke toestemming is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. 

Wijziging disclaimer 

De tekst van deze disclaimer kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IDé te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd. 

Cookies 

IDé gebruikt op haar website google analytics om te weten hoe haar website bezocht wordt. De gebruikte gegevens zijn niet naar personen te herleiden. 

IDé maakt ook gebruik van social media (Twitter, Facebook, RSS). Deze social media-bedrijven plaatsen cookies, waarmee zij gebruikers wel kunnen herkennen. 

Nieuwsbrief 

IDé verstuurt periodiek een nieuwsbrief met de artikelen die in de voorbije periode op de website werden gepubliceerd en ander nieuws. Voor de aanmelding worden geen andere persoonlijke gegevens dan het e-mailadres gevraagd. Bij de bevestiging van de aanmelding wordt de aanmelddatum en het IP-adres geregistreerd. Uitschrijven of het mailaccount wijzigen kan op elk moment met een klik op de knop in de nieuwsbrieven. Aan de nieuwsbrief applicatie zijn cookies voor een statistiekprogramma gekoppeld waarmee het leesgedrag gevolgd kan worden.  

Groepsmailings 

Incidenteel gebruikt IDé de nieuwsbrief applicatie om haar contactpersonen te mailen. Ook deze mailings bevatten links om uit te schrijven of het mailaccount te wijzigen. 

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 

IDé gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van de organisaties die bij IDé het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling aanvragen. Tijdens de driejarige looptijd van het keurmerk wordt gearchiveerd: aanvraagformulier, briefwisseling, auditverslag en de overeenkomsten met de auditoren. Deze documenten worden worden digitaal bewaard gedurende de looptijd van de toekenning. En ze worden uitsluitend gedeeld met de auditee en de auditoren die de audit uitvoerden (via de mail). De naam van de instelling wordt met de toegekende sterren gepubliceerd op de website van IDé en doorgegeven aan Zorgkaart NL t.b.v. haar eigen kwaliteitsinformatie. Met de auditoren wordt geheimhouding overeengekomen middels de ‘Auditorenovereenkomst’. 

Overig gebruik Persoonlijke gegevens: 

  • Opslag gegevens: gegevens worden uitsluitend digitaal opgeslagen. Deels op computers, deels in Dropbox. 
  • Crediteuren en Debiteuren: de facturen worden bewaard volgens de daarvoor geldende termijnen. Ze worden ook digitaal verstrekt aan de boekhouder 
  • Contracten en gegevens van medewerkers en dienstverleners: gedurende de looptijd van de samenwerking/overeenkomst. 

Contactgegevens: 

Stichting IDé – Innovatiekring Dementie 

Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht
030-2381517 

contact@innovatiekringdementie.nl