Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Delierrichtlijn voor ziekenhuis en verpleeghuis

Redactioneel - 05-05-2014

Elk jaar lopen veel mensen, vooral kwetsbare ouderen, een delier op. Hoeveel precies is niet bekend, maar het gaat in ieder geval om vele duizenden.  Een delier is een acute verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat.  Iemand met een delier kan opgewonden en onrustig zijn. Of juist stil en teruggetrokken. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere.

De laatste jaren zijn er veel nieuwe inzichten ontstaan over de behandeling van delier. In 2013 kwam er een nieuwe richtlijn uit voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze richtlijn komt in de plaats van de NVvP delierrichtlijn uit 2004. Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten van de nieuwe richtlijn.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het krijgen van een delier in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn: 
Leeftijd 65+ , dementie of een andere cognitieve stoornis, botbreuk, infectie, ernstige ziekte, fixatie, slecht zien.

Voorkomen en behandelen van een delier

Hiervoor zijn de volgende richtlijnen:

 1. Behandel de factoren die de delier uitlokten (de infectie bijvoorbeeld)
 2. Past liefst geen fixatie toe,  en ook geen katheters, drains en infusen
 3. Zet in plaats hiervan domotica in en/of maak het mogelijk dat familie (of vrijwilliger) bij de patiënt aanwezig kan zijn en hem toezicht en hulp kan bieden. Indien nodig 7 x 24 uur (tijdelijke ‘rooming inn’)
 4. Zorg ervoor dat iemand zich zo goed mogelijk kan oriënteren in tijd, plaats en ruimte. Let indien van toepassing op bril en gehoorapparaat, zorg voor een klok, zorg voor een herkenbare leefomgeving, geef uitleg.
 5. Zorg voor voldoende beweging en eten en drinken
 6. Zorg voor voldoende rust en slaap
 7. Antipsychotica medicatie alleen inzetten als voorgaande  niet genoeg helpt. Kies dan bij voorkeur voor Haldol, behalve bij Parkinson of Lewy Body. [richtlijn voor de verschillende antipsychotica zie ook het artikel Nieuwe richtlijn voor antipsychotica, red.] 
 8. Verstrek, zo mogelijk nog vóór dat een delier is ontstaan, mondeling en schriftelijk informatie over het mogelijk optreden van een delier aan patiënten die een verhoogd risico hebben op een delier en aan hun mantelzorgers.
 9. Preventief voorschrijven van antipsychotica kan overwogen worden bij patiënten met een hoog risico op een delier (bijvoorbeeld mensen die eerder een delier hadden), maar daarbij moeten de eventuele voordelen afgewogen worden tegen de bijwerkingen en risico’s.
 10. Geef tijdens een delier aan patient en mantelzorg herhaald en meevoelend uitleg en bespreek na het delier hoe alles is verlopen en beleefd en ook risico’s op herhaling.
 11. Zorg voor een goede overdracht naar de zorg thuis of in het verpleeghuis

Aan ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt aanbevolen om een multidisciplinair delier expertteam aan te stellen dat de afdelingsteams kan adviseren en scholen.

De nieuw richtlijn Delier Volwassenen en Ouderen 2013 vindt u hier (.pdf).

Deel deze pagina

Toon alle gerelateerde artikelen