Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenpersoon voor Wet zorg en dwang beschikbaar

Redactioneel - 04-04-2019

Kwaliteitskader cliëntvertrouwenspersoonElke zorginstelling die onvrijwillige zorg wil kunnen bieden, waaronder vrijheidsbeperking van mensen die terzake wilsonbekwaam zijn, moet een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon hebben. Dat schrijft de Wet zorg en dwang voor die vanaf 2020 van kracht zal zijn. (Art.57 van de Wzd en hoofdstuk 6 van het concept ‘Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’)

Kwaliteitskader

Met subsidie van het ministerie van VWS werd het ‘Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang’ ontwikkeld o.l.v. Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg en Stichting Raad op Maat en m.m.v. een aantal andere organisaties. Dit kwaliteitskader bestaat uit een visie op het werk van de cliëntenvertrouwenspersoonin de Wet zorg en dwang, een taak- en functieomschrijving, gedragsregels, competenties, en een inschatting van het aantal uren dat de cliëntenvertrouwenspersoon nodig heeft om te werken vanuit dit kwaliteitskader. Daarbij is er in dit kwaliteitskader een opleiding opgenomen voor de cliëntenvertrouwenspersoonWet zorg en dwang.

Advies en bijstand

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang heeft tot taak om de cliënt of diens vertegenwoordiger op diens verzoek advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg, de opname, of de klachtenprocedure. 

Daarnaast moet de cliëntenvertrouwenspersoon aan de inspectie melden als er tekortkomingen zijn in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of gedwongen opname.

De cliëntenvertrouwenspersoon is wettelijk onafhankelijk van de zorgaanbieder, de Wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke en het CIZ. 

Hier leest u alles over de aanstaande Wet zorg en dwang

Deel deze pagina