Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Bij projecten of initiatieven die innovatie in de zorg bevorderen, is geld vaak welkom. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke ‘potjes’. Het overzicht is niet compleet. Kent u nog fondsen? Meld ze bij ons!
 

Gezamenlijk digitaal loket ouderenfondsen
Via de in januari 2009 gelanceerde website www.fondsenvoorouderen.nl, bundelen acht fondsen hun krachten. In een paar klikken is het duidelijk waar de kansen liggen voor financiering van projecten voor ouderen. Hiermee komt in 2009 een bedrag van 8,4 miljoen euro op een overzichtelijke wijze beschikbaar.

Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland werkt met 51 regionale afdelingen en een landelijk bureau in Bunnik aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie. Dit doen ze onder meer door voorlichting te geven; dementerenden en hun naasten te ondersteunen met bijvoorbeeld Alzheimer Cafés en belangenbehartiging. Deze stichting financiert onder meer wetenschappelijk onderzoek.

Contactgegevens
Alzheimer Nederland
Postbus 183, 3980 CD Bunnik
030 - 659 69 00

www.alzheimer-nederland.nl

Fonds NutsOhra  

Fonds NutsOhra subsidieert projecten op het gebied van de gezondheidszorg en legt hierbij de focus op projecten die leiden tot betere zorg, die van goede kwaliteit zijn en een sociaal karakter hebben.

Kernwoorden zijn:

•    innovatie
•    patiënt/cliëntgerichtheid
•    onderzoek/ preventie
•    professioneel
•    transparant
•    concrete resultaten

De voorkeur gaat uit naar projecten, die de leefsituatie of kwaliteit van leven van de zwaksten in de samenleving verbeteren

Contactgegevens:
Fonds NutsOhra  

020 - 5949690  
info@fondsnutsohra.nl

www.fondsnutsohra.nl

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Dit fonds kent een brede doelstelling, het doneert geld aan ‘maatschappelijke projecten’.

De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking. Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten.

Contactgegevens
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

Herengracht 524 A, 1017 CC Amsterdam
020 - 6233246

www.fundatiesobbe.nl

Innovatieve Acties Brabant
Hebt u ideeën voor  een nieuw product, dienst of proces voor mensen met dementie, dat ook economisch rendement oplevert voor het Brabantse MKB én voor de zorg?  Provincie Noord Brabant stelt voor dergelijke innovaties projectsubsidie ter beschikking, in het kader van het programma Innovatieve Acties Brabant 4 (IAB-4).

In het programma staan vier thema’s centraal:
-    arbeidsbesparing in de zorg,
-    preventie en verlichting,
-    welzijn van zorgvragers en
-    participatie van mensen met minimaal een van de chronische aandoeningen in de maatschappij
 
Meer informatie over de projecten tot nu toe: https://www.innovatieveactiesbrabant.nl/projecten/dementie

 

Innovatiefonds zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg die grote maatschappelijke en individuele gevolgen hebben. Het Fonds doet dit door binnen jaarlijks gekozen thema’s projecten te steunen die een vliegwiel vormen naar verbeteringen in de zorg.

 
Sleutelwoorden zijn:

•    de klant/patiënt staat centraal;
•    de praktijk is uitgangspunt.
•    concreet en creatief

In 2007 zijn de hoofdthema’s: dementie en depressie

 
Contactgegevens
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Postbus 304, 3700 AH Zeist
030 - 6988500


www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl

Nationaal Fonds Ouderenhulp   

Dit fonds is uitsluitend bedoeld voor kwetsbare ouderen. Er zijn vijf speerpunten:

•    de bestrijding van eenzaamheid
•    het tegengaan van armoede
•    het vergroten van de veiligheid
•    het verbeteren van de zorg
•    gezond oud worden

Contactgegevens
Nationaal Fonds Ouderenhulp
Postbus 11, 3980 CA Bunnik
030 - 656 77 74.


www.ouderenhulp.nl

RCOAK  

Stichting RCOAK geeft financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen; aan projecten gericht op sociale zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en projecten die het welzijn van zorgafhankelijke ouderen, meestal ouder dan 75 jaar, centraal stellen, al dan niet wonend in een zorg- of verpleeginstelling.

Zowel grote als kleine projecten kunnen in aanmerking komen.

Prioriteit krijgen projecten die;

•    direct en concreet ten goede komen aan de doelgroep ouderen;
•    in de startfase verkeren;
•    in zekere mate innovatief zijn;
•    en in beperkte tijd uitvoerbaar zijn.

In de afgelopen tijd heeft Stichting RCOAK onder meer donaties verleend aan projecten gericht op: het langer zelfstandig wonen van zorgafhankelijke ouderen. (her)inrichting van (zorg)instellingen voor ouderen, Alzheimercafé's, culturele activiteiten specifiek gericht op ouderen, belevingsgerichte zorg voor demente ouderen, kleinschalig wonen voor demente ouderen.  

Contactgegevens
Stichting RCOAK
Keizersgracht 334 , 1016 EZ Amsterdam
020 - 62 32 288

www.rcoak.nl

RC Maagdenhuis  

Dit fonds ondersteunt vooral projecten die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van oudere mensen bevorderen. Vaak gaat het om extramurale projecten. Het RC Maagdenhuis steunt echter ook projecten in de intramurale zorg, als die gericht zijn op een vernieuwende aanpak, zowel met betrekking tot de beleving door de ouderen, alsook wat betreft de bejegening door het personeel.

Het gaat om de kwetsbaarste groep ouderen, om hen een zo gewoon en aangenaam mogelijk leven te laten leiden.
 

Veel voorkomende onderwerpen zijn:

•    verminderen van eenzaamheid;
•    bevorderen van kleinschalig wonen;
•    welzijnsvoorzieningen binnen kleinschalige woonvormen;
•    ondersteuning en innovatie van kleinschalige zorgverlening en mantelzorg;
•    de relatie van ouderen met hun buurtomgeving (cohesie).

Contactgegevens
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam
020 - 6243903

www.maagdenhuis.nl

Skanfonds  

Skanfonds biedt mensen in kwetsbare posities, onder wie ouderen, de kans om mee te doen in de samenleving. Sinds de oprichting van het fonds in 1957 financieren zij projecten die dat mogelijk maken. Jaarlijks hebben ze daarvoor circa 8 miljoen euro beschikbaar.

De projecten moeten onder meer gericht zijn op:

•    het vergroten van de maatschappelijke participatie van kwetsbare ouderen;
•    het terrein van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit;
•    uw organisatie werkt op niet-commerciële basis;
•    uw organisatie is geen overheidsinstelling.

Contactgegevens
Het Skanfonds
Postbus 156, 1200 AD Hilversum;
035 - 6249651

www.skanfonds.nl

Sluyterman van Loo

De Stichting Sluyterman van Loo - Stimuleringsfonds ouderenprojecten bevordert het welbevinden van ouderen in Nederland. Deze stichting subsidieert initiatieven en projecten die zich richten op:

•    versterken van zelfredzaamheid van ouderen
•    behoud van autonomie en waardigheid
•    bevorderen van zingeving
•    stimuleren van positieve beeldvorming, zowel van jongeren over ouderen als van ouderen over zichzelf
•    de ontwikkeling van innovatieve huisvestingsprojecten voor kwetsbare ouderen

De projecten moeten:
•    primair gericht zijn op het welzijn van oudere personen;
•    in tijd beperkt zijn, dan wel kans maken op structurele financiering;
•    een aanwijsbaar effect hebben;
•    tijdens de behandeling van de aanvrage nog niet zijn gestart.

Contactgegevenn
Stichting Sluyterman van Loo – Stimuleringsfonds ouderenprojecten
Velserweg 20, 1942 LD Beverwijk
0251 – 260650
info@fondssluytermanvanloo.nl

www.fondssluytermanvanloo.nl

Voorzorg Utrecht

De Stichting Voorzorg Utrecht (SVU) heeft als doel: het bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin. Zij verleent subsidies aan (innoverende) projecten, die instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van de gezondheidszorg opzetten.

De voorkeur gaat uit naar doelen die het belang van patiënten zo breed mogelijk dienen en met name geen structureel karakter dragen. Reeds gestarte projecten worden niet gesubsidieerd. Initiatieven in de regio Utrecht (provincie Utrecht en het Gooi) krijgen voorrang bij de subsidietoekenning.

Contactgegevens

www.voorzorg-utrecht.nl

VSBfonds

Het VSBfonds streeft op het terrein van zorg en welzijn naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering (participatie) en de kwaliteit van leven van onder meer ouderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om zaken als sociale competentie, patiëntflankerende zorg, vrijwilligerswerk en informele zorg (waaronder mantelzorg)

Het VSBfonds ziet voor zichzelf een rol weggelegd als aanjager van ontwikkelingen in de zorgvernieuwing die recht doen aan de individuele behoeften van mensen (vraaggestuurde zorg).

Contactgegevens
VSBfonds
Postbus 16, 3500 AA Utrecht
030 - 230 33 00
info@vsbfonds.nl

www.vsbfonds.nl
 

CZ Fonds
Voorop staat dat de projecten die worden ingediend bij het CZ Fonds gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers van de (gezondheids)zorg. Het CZ Fonds stelt geld beschikbaar voor regionale zorginitiatieven die wellicht tussen wal en het schip dreigen te vallen.
 

Het CZ Fonds kent twee prijzen; de Verwenzorgprijs en de Zorgprijs. Deze richten zich onder meer op al het goede in de zorg en bijzondere zorgprojecten. CZ reikt de Zorgprijs iedere twee jaar uit aan drie vernieuwende zorgprojecten rond een thema. Lees meer over de Verwenzorgprijs en de Zorgprijs.
 

Contactgegevens
CZ Fonds
Chasséveld 17
4811 DH BREDA

Postbus 2035
4800 CA Breda
http://www.cz.nl/czfonds

Deel deze pagina